Nieuws

Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie

De warmtewet volgt de logica van een energiewet, zo ook het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie. Zie onderstaande website:

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036646&z=2015-07-01&g=2015-07-01

Hierin staan richtlijnen vermeld voor de inrichting van de factuur en kostenoverzicht door de warmteleverancier, dan wel         koudeleverancier.

Ook gas- en elektriciteitsleveranciers leveren niet de juiste of onvoldoende factuurinformatie aan volgens Vereniging Eigen Huis.

Veel warmteleveranciers of organisaties waaraan de facturatie is uitbesteed zijn hiervan niet bewust.

Q-more kan u hierover informeren.

 

____________________________________________________________________________________

Aanvraag berekeningsmethodiek netwerktarieven experimentenregeling decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

VvE’s en coöperaties die een ontheffing hebben gekregen in het kader van het besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking moeten de berekeningsmethodiek van hun netwerktarieven laten goedkeuren door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Dit is te vinden onder;

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16089/Aanvraag-berekeningsmethodiek-netwerktarieven-experimentenregeling

 

____________________________________________________________________________________

Wijzigingen warmtewet 2016

Er ligt een wetsvoorstel voor consultatie, die de huidige warmtewet uit 2013 wijzigt en aanvult.

https://www.internetconsultatie.nl/herzieningwarmtewet

Deze herziening moet leiden tot een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten, die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Het tweede doel van dit wetsvoorstel is om de regelgeving voor collectieve warmtelevering beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie.

Doelgroepen die worden geraakt door deze wet zijn:

Afnemers van warmte, producenten, leveranciers, onafhankelijke dienstaanbieders, installateurs, meetbedrijven, netbeheerders en andere partijen in de warmtesector.

 

____________________________________________________________________________________

Warmtetarieven 2016

De nieuwe tarieven van de ACM zijn te vinden op:

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/warmte/warmtetarieven

 

____________________________________________________________________________________

Toezicht handhaving Warmtewet

Bij veel VvE’s is de misvatting ontstaan dat de warmtewet 2014 niet voor hen geldt. Minister Kamp heeft op 1 juli 2015 aan de ACM de brief met onderwerp “ verzoek inzake toezicht warmtewet” geschreven waarvan hier een citaat:

Ik acht het derhalve gepast om VvE`s uit te zondering van de verplichtingen die voorvloeien uit de Warmtewet. Deze uitzondering geldt zowel voor VvE`s met een gebouw gebonden installatie als VvE`s die zijn aangesloten op een andere warmtebron. De uitzondering is niet van toepassing op VvE`s waar woningbouwcorporaties deel uitmaken van de VvE. Hierbij is relevant op te merken dat de meetverplichting , zoals opgenomen in artikel 8, tweede tot en met zesde lid en 8a eerste tot en met vijfde lid, van de Warmtewet, in de Warmtewet zijn opgenomen ter implementatie van een Europese richtlijn (Energy Efficiency Directive). Dit heeft tot gevolg dat de uitzondering voor VvE`s van de verplichting die voortvloeien uit de Warmtewet niet van toepassing is op de artikelen 8, tweede tot en met zesde lid en 8a eerste tot en met vijfde lid, van de Warmtewet.

De laatste zin stelt dat voor alle VvE’s de verplichting van artikel 8 tweede tot en met zesde lid en 8a eerste tot en met vijfde lid, van de warmtewet geldt. Vanuit Europa zijn deze richtlijnen afkomstig vanuit de EED Energie Efficiency Directive wetgeving en opgenomen in nationale wetgeving, waaronder de Warmtewet.

Samengevat: afnemers moeten periodiek geïnformeerd worden over hun daadwerkelijk verbruik. En niet alleen de kosten..

Q-more kan u hierover adviseren en helpen met de inrichting.