Kostenbeheersing

U wilt uw kosten optimaal beheersen en inzicht in kosten hebben. Hierbij kan Q-more u helpen.

Administratie inrichten
Niet alleen de integrale kostprijs en het rendement van uw installatie bepalen de prijs van warmtelevering. De prijs wordt ook bepaald door rekening te houden met eventuele storingen en het compenseren hiervan. Een goed register dat aansluit op uw processen is voorwaarde om aan de Warmtewet (2014) te voldoen.
Samen met Q-more zorgt u ervoor dat uw administratieve organisatie zo is ingericht dat u voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Inzicht en beheersing van de kosten

U wilt uw kosten optimaal beheersen en hierin inzicht hebben. En rekening houden met de warmtewet 2014 die een andere administratieve inrichting van de levering van warmte vereist.  Op basis van de integrale kostprijs en het rendement van uw installatie moet de prijs voor de levering van warmte worden bepaald. Ook moet rekening gehouden worden met eventuele storingen en mogelijke compensatie hiervan aan uw afnemers. Dit vereist een goed register dat aansluit op uw processen.

In het verleden kon u alle kosten op één hoop gooien en verdelen naar vaste kosten en verbruikskosten gerelateerd aan het woonoppervlak. De warmtewet vraagt nu een andere benadering van de kostenverdeling.

Tegenwoordig wordt van u verwacht dat u de tarieven vooraf communiceert op een tarievenblad. Deze tarieven moet transparant zijn en gebaseerd zijn op een integrale kostprijsberekening. Alle kosten voor de warmteafnemer moeten in balans zijn. Door gestructureerd deze kosten apart in de boekhouding bij te houden ontstaat risicominimalisatie voor u en uw warmteafnemer.

Risico’s ontstaan ook als naast de afnemers van warmte tot 100kW ook grootverbruik afnemers aanwezig zijn met een aansluitwaarde van meer dan 100 Kw. Deze gebruikers worden niet beschermd door de warmtewet en de tarieven zijn vrij in onderhandeling.

De elementen die van belang zijn bij de bepaling van het warmtetarief zijn:

  • Geleverde warmte in GJ:
  • Warm tapwater in GJ:
  • Koude in GJ:
  • Vastrecht warmte per maand:
  • Vastrecht koude per maand:
  • Gebruikskosten warmtekostenverdelers
  • Gebruikskosten centrale GJ-meter
  • Gebruikskosten centrale warmtewisselaar
  • Meetkosten per maand: